Bell Schedule

CANYON VIEW ELEMENTARY BELL SCHEDULE 2023-24

Pre-K & Kindergarten
AM Class    8:00am – 11:20am

PM Class    10:40am - 2:00pm

* Pre-K & Kindergarten hours remain the same on Wednesdays & Minimum Days

Grades 1 - 3
School Begins                                   8:25am
Recess (Grades 1-2)                        10:00am - 10:20am
Recess (Grade 3)                              10:00am - 10:20am
Lunch (Grades 1-2)                          11:50am - 12:30pm
Lunch (Grade 3)                                12:15pm - 12:55pm
Dismissal                                           2:25pm
* Wednesday and Minimum Days Dismissal 1:30pm
Grades 4 - 6
School Begins                                 8:10am
Recess (Grade 4)                            10:25am - 10:45am
Recess (Grades 5-6)                      10:25am - 10:45am
Lunch (Grade 4)                              12:15pm - 12:55pm
Lunch (Grades 5-6)                        12:45pm - 1:25pm
Dismissal                                         2:45pm

* Wednesday and Minimum Days Dismissal 1:40pm

 

 

ESN Autism Program Bell Schedule 2023-24

Pre-K & Kindergarten  
School Begins                                  8:00am  
Dismissal                                         12:00pm  
* Pre-K & Kindergarten hours remain the same on Wednesdays & Minimum Days  
Grades 1 - 3  
School Begins                                  8:00am  
Dismissal                                         2:00pm  
* Wednesday and Minimum Days Dismissal 1:05pm  
Grades 4 - 6
School Begins                                   8:00am
Dismissal                                           2:35pm

* Wednesday and Minimum Days Dismissal 1:30pm