Bell Schedule

CANYON VIEW ELEMENTARY BELL SCHEDULE 2022-23

TK & Kindergarten  
AM Class    8:00am – 11:20am  

PM Class    10:00am - 1:30pm

 
SAI Class    8:00am - 12:00pm  

* Kindergarten hours remain the same on Wednesdays & Minimum Days

Grades 1 - 3  
School Begins                                   8:25am  
Recess (Grades 1-2)                        10:00am - 10:20am  
Recess (Grade 3)                              10:00am - 10:20am  
Lunch (Grades 1-2)                          11:45am - 12:30pm  
Lunch (Grade 3)                                12:15pm - 1:00pm  
Dismissal                                           2:30pm  
* Wednesday and Minimum Days Dismissal 1:35pm  
Grades 4 - 6  
School Begins                                 8:10am  
Recess (Grade 4)                            10:25am - 10:45am  
Recess (Grades 5-6)                      10:25am - 10:45am  
Lunch (Grade 4)                              12:20pm - 1:00pm  
Lunch (Grades 5-6)                        12:45pm - 1:25pm  
Dismissal                                         2:45pm  
* Wednesday and Minimum Days Dismissal 1:40pm