Bell Schedule

CANYON VIEW ELEMENTARY BELL SCHEDULE 2021-22

TK & Kindergarten  
AM Class    8:00am – 11:20am  

PM Class    10:00am - 1:20pm

* Kindergarten hours remain the same on Wednesdays & minimum days

 
Grades 1 - 3  
School Begins                                   8:20am  
Recess (Grades 1-2)                         9:45am - 10:05am  
Recess (Grade 3)                              10:10am - 10:30am  
Lunch (Grades 1-2)                          11:40am - 12:20pm  
Lunch (Grade 3)                                12:10pm - 12:50pm  
Recess (Grade 1)                               1:30pm - 1:45pm  
Recess (Grades 2-3)                          1:50pm - 2:05pm  
Dismissal                                             2:35pm  
* Wednesday and Minimum Days Dismissal 1:25pm  
Grades 4 - 6  
School Begins                                    8:10am  
Recess (Grade 4)                              10:10am - 10:30am  
Recess (Grades 5-6)                        10:35am - 10:55am  
Lunch (Grade 4)                               12:10m - 12:50pm  
Lunch (Grades 5-6)                          12:40pm - 1:20pm  
Dismissal                                           2:46pm  
* Wednesday and Minimum Days Dismissal 1:36pm